Có 1 kết quả:

zhū jiǔ zú ㄓㄨ ㄐㄧㄡˇ ㄗㄨˊ

1/1

Từ điển Trung-Anh

to execute all of sb's relatives (as punishment) (old)