Có 1 kết quả:

zhū chú

1/1

zhū chú

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

(1) to uproot
(2) to eradicate (traitors)

Một số bài thơ có sử dụng