Có 1 kết quả:

zhū chú

1/1

zhū chú

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

(1) to wipe out
(2) to exterminate