Có 1 kết quả:

kuā duō dòu mǐ

1/1

Từ điển Trung-Anh

to compete to produce extravagant literary works (idiom)