Có 1 kết quả:

rèn cuò

1/1

rèn cuò

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

(1) to admit an error
(2) to acknowledge one's mistake