Có 1 kết quả:

shì sǐ bù cóng

1/1

Từ điển Trung-Anh

to vow to die rather than obey (idiom)