Có 1 kết quả:

shì sǐ bù xiáng

1/1

shì sǐ bù xiáng

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

to vow to fight to the death