Có 1 kết quả:

yǔ jìng yī lài xìng

1/1

Từ điển Trung-Anh

context dependency