Có 1 kết quả:

yǔ zú

1/1

yǔ zú

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

language branch