Có 1 kết quả:

yǔ yán kuì fá

1/1

Từ điển Trung-Anh

language deficit (linguistics)