Có 1 kết quả:

yǔ yán néng lì

1/1

Từ điển Trung-Anh

verbal ability