Có 1 kết quả:

yǔ yīn xìn hào

1/1

Từ điển Trung-Anh

voice signal