Có 1 kết quả:

yǔ yīn zhǐ lìng

1/1

Từ điển Trung-Anh

speech command (for computer speech recognition)