Có 1 kết quả:

chéng rán

1/1

chéng rán

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

(1) indeed
(2) true! (I agree with you)

Một số bài thơ có sử dụng