Có 1 kết quả:

wū lài

1/1

wū lài

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

to accuse falsely