Có 1 kết quả:

wù shàng zéi chuán

1/1

Từ điển Trung-Anh

(1) lit. to mistakenly board a pirate ship
(2) to embark on a hopeless adventure