Có 1 kết quả:

wù shì

1/1

wù shì

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

(1) to hold things up
(2) to make a botch of things