Có 1 kết quả:

wù zuò

1/1

wù zuò

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

(1) to consider erroneously
(2) incorrectly attributed to sb

Một số bài thơ có sử dụng