Có 1 kết quả:

wù shāng

1/1

wù shāng

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

(1) to injure accidentally
(2) accidental injury

Một số bài thơ có sử dụng