Có 1 kết quả:

wù dǎ wù zhuàng

1/1

Từ điển Trung-Anh

(1) accidentally
(2) to act before thinking