Có 1 kết quả:

wù huì

1/1

wù huì

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

(1) to misunderstand
(2) to mistake
(3) misunderstanding
(4) CL:個|个[ge4]