Có 1 kết quả:

wù yòng

1/1

wù yòng

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

to misuse