Có 1 kết quả:

wù zhì

1/1

wù zhì

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

to put sth in the wrong place