Có 1 kết quả:

wù jiě

1/1

wù jiě

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

(1) to misunderstand
(2) to misread
(3) misunderstanding