Có 1 kết quả:

wù dú

1/1

wù dú

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

(1) to misread
(2) (fig.) to misunderstand
(3) to misinterpret