Có 1 kết quả:

shuō bu guò qù

1/1

Từ điển Trung-Anh

(1) cannot be justified
(2) inexcusable