Có 1 kết quả:

shuō hé

1/1

shuō hé

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

(1) to bring together
(2) to mediate
(3) to arrange a deal

Một số bài thơ có sử dụng