Có 1 kết quả:

shuō dìng ㄕㄨㄛ ㄉㄧㄥˋ

1/1

Từ điển Trung-Anh

(1) to agree on
(2) to settle on