Có 1 kết quả:

shuō shì yī huí shì , zuò yòu shì lìng wài yī huí shì

1/1

Từ điển Trung-Anh

Saying is one thing, doing quite another (idiom)