Có 1 kết quả:

kè běn

1/1

kè běn

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

(1) textbook
(2) CL:本[ben3]