Có 1 kết quả:

tiáo kǎn

1/1

tiáo kǎn

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

(1) to ridicule
(2) to tease
(3) to mock
(4) idle talk
(5) chitchat