Có 1 kết quả:

tiáo yún

1/1

tiáo yún

phồn thể

Từ điển phổ thông

hoà đều, trộn đều, quấy đều

Từ điển Trung-Anh

(1) to blend (cooking)
(2) to mix evenly