Có 1 kết quả:

diào bāo

1/1

diào bāo

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

see 掉包[diao4 bao1]