Có 1 kết quả:

tiáo wèi liào ㄊㄧㄠˊ ㄨㄟˋ ㄌㄧㄠˋ

1/1

Từ điển Trung-Anh

(1) seasoning
(2) condiment
(3) flavoring
(4) dressing
(5) essences