Có 1 kết quả:

diào zi

1/1

diào zi

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

(1) tune
(2) melody
(3) tuning
(4) cadence
(5) intonation
(6) (speech) tone