Có 1 kết quả:

tiáo pí

1/1

tiáo pí

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

(1) naughty
(2) mischievous
(3) unruly