Có 1 kết quả:

tiáo jié qì

1/1

tiáo jié qì

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

regulator