Có 1 kết quả:

tiáo sè ㄊㄧㄠˊ ㄙㄜˋ

1/1

Từ điển Trung-Anh

(1) to blend colors
(2) to mix colors