Có 1 kết quả:

tiáo shì

1/1

tiáo shì

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

(1) to adapt (to an environment etc)
(2) to make sth suitable
(3) adaptation
(4) adjustment
(5) adaptive