Có 1 kết quả:

tiáo yǎng

1/1

tiáo yǎng

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

(1) to take care of (sb's health)
(2) to nurse