Có 1 kết quả:

tán pàn

1/1

tán pàn

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

(1) to negotiate
(2) negotiation
(3) talks
(4) conference
(5) CL:個|个[ge4]