Có 1 kết quả:

tán liàn ài

1/1

tán liàn ài

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

(1) to court
(2) to go steady
(3) to be dating