Có 1 kết quả:

qǐng bié jiàn guài

1/1

Từ điển Trung-Anh

(1) please don't be upset
(2) no hard feelings
(3) absit iniuria verbis
(4) let injury by words be absent