Có 1 kết quả:

qǐng wù dǎ rǎo

1/1

Từ điển Trung-Anh

please do not disturb