Có 1 kết quả:

qǐng shén róng yì sòng shén nán

1/1

Từ điển Trung-Anh

it's easier to invite the devil in than to send him away