Có 1 kết quả:

zhèng chén

1/1

zhèng chén

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

official who dares speak frankly before the emperor

Một số bài thơ có sử dụng