Có 1 kết quả:

lùn duàn

1/1

lùn duàn

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

(1) to infer
(2) to judge
(3) inference
(4) judgment
(5) conclusion

Một số bài thơ có sử dụng