Có 1 kết quả:

xuān hū

1/1

xuān hū

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

(1) to shout loudly
(2) to bawl
(3) to vociferate
(4) rumpus
(5) uproar