Có 1 kết quả:

huì mò rú shēn

1/1

Từ điển Trung-Anh

important matter that must be kept secret (idiom); don't breathe a word of it to anyone!