Có 1 kết quả:

zhū shì

1/1

zhū shì

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

(1) everything
(2) every matter

Một số bài thơ có sử dụng